Om förskoleprojektet

Förskoleprojektet 2008

”Alla enheter och all personal i förskolan/förskoleklassen skall involveras i matematikprocessen”

Bakgrund

2008 erbjöd Myndigheten för Skolverken kommunerna att söka medel för att utveckla förskolans och förskoleklassens pedagogiska arbete med matematik.
Olofström kommun sökte och blev en av 22 kommuner som beviljades 100 000 kr i projektmedel.

Målet för projektet formulerades så här i ansökan:

  • att som pedagog känna till vad grundläggande matematik för förskolebarn innebär
  • ge erfarenhetsutbyte, reflektion och inspiration i hur tidig matematikutveckling kan stimuleras
  • lyfta fram lekens betydelse för lärande
  • ge redskap för hur barns matematikutveckling kan iakttas, synliggöras och dokumenteras

Genomförande

Man använde en processledarmodell som tidigare använts i kommunen. 18 st. processledare och 5 skolledare fick kompetensutveckling kring matematik i förskola och förskoleklass. Detta skedde genom regelbundna träffar ledda av Anna Kärre som knöts till projektet som extern projektledare. Om du väljer att titta på bilder från projektet i menyn ovan så hittar du bl.a. en länk till det tal hon höll när hon fick Ulla-Britta Bruun-stipendiet 2011 för sitt arbete med matematik i förskola och förskoleklass.

Gruppen träffades vid 4 heldagstillfällen. Mellan träffarna så hade processledarna läs- och arbetsuppgifter dels i den egna barngruppen men även med en grupp pedagoger som man handledde och som också genomförde dessa uppgifter. Spridningen av innehållet var därför stor.

Dessutom höll processledarna i studiedagen i oktober som handlade om matematik. Projektet avslutades med en stor utställning på Olofströms bibliotek under en hel vecka. Se bilder via menyn ovan.

Kurslitteraturen var: Små barns matematik, NCM och Matematik i förskolan, NCM

5 processledare gick även en kurs på 7,5 hp i anslutning till projektet vid Göteborgs universitet i ”Matematik i förskola och förskoleklass”.

Innehållet i kursträffarna var:

1: 14-maj 2008.
Introduktion
Vårt uppdrag och pedagogers förhållande till matematik och till lärande
Sortera och klassificera
Matematik som språk

2: 16-september 2008
Reflektion kring föregående träff
Tal och antal
Matematik och dokumentation

3: 14-okt 2008
Reflektion kring föregående träff
Jämföra, mäta
Rumsuppfattning, former och mönster

4: 2-dec 2008
Reflektion kring föregående träff
Matematik i sagor, tema, lek och rutiner
Matematik, miljö och material
Pedagogers förhållande till matematik och lärande
Avslutning

Kurslitteratur:
Små barns matematik, NCM
Matematik i förskolan, NCM

Nedan ses en bild på bra litteratur om matematik i förskolan.

Forskolebocker