Litteratur

fklass

 

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass

Boken riktar sig till lärare som undervisar i matematik i förskoleklass men är också relevant för dem som undervisar i grundskolans tidiga årskurser. Boken innehåller såväl konkreta, tematiskt ordnade aktiviteter som teoriavsnitt om hur barn utvecklar sin förståelse för tal och räkning.
På läsningens område talar vi om språklig medvetenhet. På motsvarande sätt bör förskoleklassens undervisning i matematik utveckla barnens intuitiva känsla för antal och mönster till mer uttalad medvetenhet om relationer inom tal, mellan tal och mellan tal och omvärld.
Materialet är utvecklat och utprövat med hjälp av lärare i förskoleklass.

ISBN 978-91-85143-25-2
Sidantal: 470
Pris: 290 kr, N-prenumeranter -25%
Författare: Görel Sterner, Ola Helenius & Karin Wallby

Beställning:  http://ncm.gu.se/form/bestallning/

 

Förstå och använda tal- en handbok:

Att kunna förstå och använda tal är en betydelsefull kompetens i dagens samhälle, något som alla elever måste få möjlighet att utveckla. Boken behandlar progressionen i undervisning om tal och räkning med betoning på taluppfattning. Samtal, laborativt arbete, undersökningar av tal och gemensamma diskussioner är viktiga inslag i det arbetssätt som rekommenderas. Utveckling inom 22 områden behandlas och underlag för att genomföra översiktstest med klassen eller grupper av elever ingår. Testen finns på nio nivåer och dessutom finns underlag för att genomföra intervjuer med eleverna vid skolstarten.

Förstå och använda tal är speciellt inriktad på kritiska punkter som vi vet att många elever får problem med. Exempel ges på vanliga svårigheter och missuppfattningar. Dessa diskuteras och följs av allmänna och detaljerade förslag för undervisningen.

Materialet har utvecklats av Alistair McIntosh, Tasmaniens universitet, och bygger på forskning och lång erfarenhet av arbete med elever och lärare. Det har sedan bearbetats och anpassats för svenska förhållanden. Boken har getts ut med stöd från Myndigheten för skolutveckling.

Till boken hör också en CD, där testen finns som kopieringsunderlag.

ISBN 978-91-85143-13-9

Författare: Alistair McIntosh                                                                                                                                                            Göteborgs universitet

Beställning:  http://ncm.gu.se/form/bestallning/

 

Sifferdjävulen (häftad)

Sifferdjävulen

En bok att lägga under kudden för alla som är rädda för matematik. Robert hatar matte. Men så får han påhälsning av Sifferdjävulen, en liten gubbe med magisk käpp. Plötsligt är matematiken lika magisk som gubbens käpp. Robert lockas att forska vidare, och slår matteläraren med häpnad.

Det finns en webbsida som Åsa Tegsten och Hans Strömberg har kopplat till Sifferdjävulen där de har kombinerat ökad lästräning med att ge möjligheter till att möta matematik på andra sätt. Det är en sida med idéer och utmaningar i matematikundervisningen kopplade till skönlitterär läsning. Varje kapitel i boken innehåller utmaningar, till detta har de gett förslag på övningar och i vissa fall länkar till bl.a. NCM.
korta.nu/wpad6

Enzensberger, Hans Magnus (1997).
Sifferdjävulen – en bok att stoppa under huvudkudden, för alla som är rädda för matematik.
Stockholm: Alfabeta

 

32_rp_omslag.indd

Rika problem i matematik

Ett rikt matematiskt problem är gjort så att man kan lösa problemet på flera olika sätt. Alla elever ska kunna lösa åtminstone någon del i problemet. Samtidigt ska problemet även vara en utmaning åt de mest matematikbegåvade eleverna. Genom att diskutera de olika lösningarna tillsammans får eleverna lära sig olika strategier och tankesätt. Låt dina elever inspireras genom att kunna ta flera vägar! Det måste inte alltid finnas en rätt väg till att nå målet. 32 rika problem är ett handfast inspirationsmaterial som kan användas direkt i din matematikundervisning.

Högersidan av varje uppslag består av ett elevblad med ett rikt problem som får kopieras. Vänstersidan består av ett  lärarblad med en mängd lösnings- och lektionsförslag till problemet. Alla rika problem finns i färg på bokens hemsida www.liber.se/32rikaproblem.

ISBN:978-91-47-01911-3
Maria Larsson
sidantal:72
Utgivningsår 2007

 

 

Mathematics inside the black box- bedömning för lärande i matematik

Hur bedömer lärare elevens kunskaper? Hur anpassar lärarna undervisningen till den enskilde elevens förmågor? Hur blir eleverna själva medvetna om sitt eget lärande? Detta är de bästa 44 sidorna om matematik som jag har läst !

Betydande forskning om bedömning visar på vikten av konkret och konstruktiv återkoppling. Texten tar upp hur lärare effektivt använder sig av framåtsyftande återkoppling. Författarna ger förslag på olika strategier som fungerat för lärare och som påverkar elevers lärande. Framförallt tar de fasta på lärares sätt att tänka kring sin egen undervisning. Den här boken behandlar frågor med fokus på formativ bedömning  som idag även benämns bedömning för lärande (BFL).  I Lgr 11 uppmärksammas bedömningsfrågorna med betoning på att eleverna själva ska utveckla en förmåga att bedöma och kritiskt granska egna och andras kunskaper.

Texten vänder sig till matematiklärare på alla stadier, från förskola till gymnasieskola men också inom högre utbildning.

ISBN 978-91-7656-676-3
Jeremy Hodgen och Dylan Williams
sidantal 44
Stockholms universitets förlag

Matematik med mening

Matte med mening

Tänka tal och söka mönster. Att leka matematik ger oanade (?) och förvånande resultat. En färgstark bok som stimulerar lärare med fräscha idéer. Motiverar elever till förnyat/fördjupat intresse för matematik.

En inspirerande bok, som får den ”störste humanist” att förstå och tända på matematik. Lättillgängligt presenterat. Massvis med idéer till roliga, lärorika inslag på mattelektionerna.
Tankeläsning, Matematikens konung, Eulers formel, Hur du blir rik, Trianglar med tändstickor, Pythagoras, Cirkelmönster …

En bok som bör få locka till matematik i varje klassrum. Uppfinningsrik illustratör är Sven Nordqvist (Pettsons skapare).

Författare: Kristin Dahl. 66 sidor. Inbunden.

 

NämnarenTema 10 – Matematikundervisning i praktiken
Denna bok behandlar undervisning i matematik och vänder sig främst till dig som undervisar i årskurserna 4–9, och till dig som går en lärarutbildning med denna inriktning. Texterna behandlar undervisning både ur forsknings- och praktikperspektiv och boken är tänkt att kunna användas både enskilt och tillsammans med andra.

Urvalet av artiklar till Matematikundervisningi praktiken är gjort för att belysa matematikundervisning ur några olika perspektiv. Innehållet är grupperat i sju kapitel.

Läs mer om Matematikundervisning i praktiken
Sidantal: 470
Red: Karin Wallby, Ulrica Dahlberg, Ola Helenius, Johan Häggström & Anders Wallby

 

 

Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem
Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem är en problemsamling för elever i alla åldrar, från grundskolans tidiga åldrar till gymnasiets sista kurser. I boken finns uppgifter från Kängurutävlingen från åren 1999 – 2008 ordnade i följande kapitel:– Geometriska former och deras konstruktion
– Operationer med former
– Mätning
– Mönster
– Klassisk geometri
Inom varje kapitel är problemen ordnade i grupper efter innehåll. Dessutom finns kommentarer för läraren om hur man kan arbeta med, utvidga och variera problemen samt lösningar. Till boken hör en CD med alla problem, så att man lätt kan göra egna arbetsblad.
ISBN: 978-91-85143-18-4
Sidantal: 267
Författare: Susanne Gennow & Karin Wallby

fritidshem

Fritidshem – Matematik i aktivitet och vardagliga situationer

Boken Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer vill inspirera och tydliggöra fritidspedagogernas uppdrag och specifika kompetens när det gäller att ta vara på och utveckla barnens matematiska förmåga. Du får tips på hur du kan planera aktiviteter som innehåller matematik inom områdena Språk och begrepp; Tal och räkning; Mått och mätning; Sortera och klassificera; Geometri och former samt Mönster.

Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer innehåller en teoridel som beskriver vilken matematik barnen möter i årskurs F-3 och en praktisk del med konkreta exempel på aktiviteter för att arbeta med matte på fritids.

Alla aktiviteter har koppling till kursplanens mål i matematik.

Författare: Anna-Lena Lindekvist
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127423114


 

 

 

 

 

.